Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Den Manjo feat Eda Ezrin - Adik Jando Abe Dudo ChordEm D D Em
Em D Bm Em

Em D D Em
Em D Bm Em

Em D
Raso banyok kali doh pese
D Em
adik buat tok caro
Em D
jange adik denga kato ore
D Em
kalu dik tok tahu cerito

Em D
kade kade serabuk mari mikir
D Em
nyo mari sakit palo
Em D
lamo lamo demo duk takir
Bm Em
tokleh op doh pun kito

Am
doh ginilah dik kalu tok cayo
G B
abe mu relo jadi dudo oi oi
Em
mu berona wak peranga
D
royak tok denga kerah peda
C
berat mena tokke tok kena
B Em
lamo kei abe tingga


Em
bilo berona buke nok denga
D
ore rama gege pah keda
C
nok suruh seda jange duk nyesa
B Em
lamo kei takdok pasaD
abe pese adik tok laye
Em
adik kato abe duk bobey
D
kalu betol abe tok laye
Em
tokke lah ore nok gegeAm
doh ginilah dik kalu tok cayo
G B
abe mu relo jadi dudo oi oi
Em
mu berona wak peranga
D
royak tok denga kerah peda
C
berat mena tokke tok kena
B Em
lamo kei abe tingga


Em
bilo berona buke nok denga
D
ore rama gege pah keda
C
nok suruh seda jange duk nyesa
B Em
lamo kei takdok pasaEm Em D D C C B B Em
D D Em Em
D Bm Em

D
malu adik ore duk gege
Em
abe duk gilo keda pelaye
D
pah tok tehe duk kato blake
Em
jange rusing abe tok cureAm
doh ginilah bea adik tok cayo
G B
adik pun relo jadi jando oi oi

Em
mu berona wak peranga
D
royak tok denga kerah peda
C
berat mena tokke tok kena
B Em
lamo kei abe tingga


Em
bilo berona buke nok denga
D
ore rama gege pah keda
C
nok suruh seda jange duk nyesa
B Em
lamo kei takdok pasa


Em D
harap adik buleh pehe
D Em
gapo abe nok pese
Em D
jange adik mudoh cayo kokre
D Em
nati habih binaso hubunge

Em D
buke adik nyo tokse cayo
D Em
gapo abe nok royak
Em D
tengok ko abe pun srupo tulo
D Em
buke buleh cayo sangatAm
doh ginilah dik kalu tok cayo
G B
abe mu relo jadi dudo oi oi
Em
mu berona wak peranga
D
royak tok denga kerah peda
C
berat mena tokke tok kena
B Em
lamo kei abe tingga


Em
bilo berona buke nok denga
D
ore rama gege pah keda
C
nok suruh seda jange duk nyesa
B Em
lamo kei takdok pasa

Em D D Em
Em Em D Bm Em


Posting Komentar untuk "Den Manjo feat Eda Ezrin - Adik Jando Abe Dudo Chord"

tv online LINK: tv streaming