Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

kunci gitar sasak pondok dunie

kunci gitar sasak pondok dunie

Intro:> Em Dm

Em         Dm            Am

Mun belayang mun belayang

             Em            Am

Gamak kakak eleq tembere

G       Em   G          Dm

Boyaq lante Boyaq lante

            G             Am

Gamak kakak leq dese bengkel

(Am   G  Dm  G  Dm  Am)

Em         Dm            Am

Mun sembahyang mun sembahyang

             Em            Am

Gamak kakaq wah endekne mele

G       Em   G          Dm

Lemaq mate lemak mate

            G             Am

Gamak kakak taoqne nyesel

(Am   G  Dm  G  Dm  Am)

Em         Dm            Am

Pataq tengkong pataq tengkong

             Em            Am

Gamak kakaq pare selaji

G       Em   G          Dm

Bawaq edang Bawaq edang

            G             Am

Gamak kakak taoq kendole

(Am   G  Dm  G  Dm  Am)

Em         Dm            Am

Mun wah kedung mun wah kedung

             Em            Am

Gamak kakak beguru ngaji

G       Em   G          Dm

Saling rendang saling rendang

            G             Am

Gamak kakak tame joq sorge

 

Melody:> Am G Dm G Dm Am

Em         Dm            Am

Mun nenggale mun nenggale

             Em            Am

Gamak kakak leq desen dengan

G       Em   G          Dm

Mun belembah mun belembah

            G             Am

Gamak kakak siq kayuq nangke

 

(Am   G  Dm  G  Dm  Am)

Em         Dm            Am

Sai bangge sai bangge

             Em            Am

Gamak kakak leq inak amaq

G       Em   G          Dm

Jari barak jari barak

            G             Am

Gamak kakak api nerake

 

(Am   G  Dm  G  Dm  Am)

Em         Dm            Am

Cobaq timbaq cobaq timbaq

             Em            Am

Gamaq kakaq eleq pesisi

G       Em   G          Dm

Bintang Lombok bintang Lombok

            G             Am

Gamak kakak ndeqn arak due

 

musik: (Am   G  Dm  G  Dm  Am)

Em         Dm            Am

Cobaq timbang cobaq timbang

             Em            Am

Gamak kakak semeton jari

G       Em   G          Dm

Ite mondok ite mondok

            G             Am

Gamak kakak leq bawon dunie

Posting Komentar untuk "kunci gitar sasak pondok dunie"

tv online LINK: tv streaming